El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
2020
2019201820172017201620152014201320122011201020092008200720062005
Assemblea general de socis 2020
Data
21 de Febrer de 2020
Lloc
Local del Centre
Hora
21:30 hores
Assistents
29 socis

El president Pau Parés, obre la sessió agraint la presència dels assistents i excusa l’absència del secretari Ignasi de Bolós qui serà substituït per la tresorera Núria Parés qui aixecarà l’acta i farà de secretària en funcions.

El president recorda la mort en l’any 2019 de dos socis molt propers, en Lluís Vall·llosera i la Mercè Pol, com a socis que sempre han estat molt presents a les sortides del centre, coneguts i estimats per tots nosaltres.  Seguidament es comença a aprofundir en els temes a tractar.

Llegeix l’ordre del dia en Robert Roca, vocal de la Junta, present també a la taula de presentació de l’assemblea.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2019

La tresorera presenta el balanç 2019, que resulta d’un total de 43.233,03€ d’ingressos i 43.233,96€ de despeses, amb un saldo negatiu final de 0,93€, amb data 31/12/2019. S’adjunta el document.

Es comenten les partides d’ingressos i de despeses, comparant-les amb el pressupost previst pel 2019, i es conclou que el balanç es net, no hi ha ni negatiu ni sobrant. Enguany s’han ajustat molt bé les despeses a les partides.

Dels ingressos es destaca que enguany s’ha cobrat la totalitat de la subvenció de l’ajuntament de 2.000€, i que la resta d’ingressos han estat molt semblants a l’any anterior per que el número de socis és el mateix, es manté a 600 socis.

Pel que fa a les despeses, han augmentat les despeses del sopar del soci i les despeses de gestió administrativa, i s’explica que enguany s’han cobert els costos administratius, organitzatius i de quilometratge dels membres de la junta. Aquest augment ha quedat compensat amb la disminució de les despeses de material, de compra de llibres o revistes, que cada any se’n fan menys; i tampoc hi ha hagut despeses en conferències ni en la secció d’espeleologia.

En relació a les sortides el balanç es negatiu, i es suma a les despeses de cada secció. Es comenta l’alt cost de l’autocar, que sovint no queda compensat pel nombre de gent a les sortides, que no omplen l’autocar.

Pels socis assistents es comenten els temes indicats i s’aprova el balanç 2019.

2. Presentació de propostes de despesa i pressupost per l’any 2020

El president presenta el pressupost previst pel 2020 que preveu uns ingressos de 42.000€ i uns pagaments de 42.000€.  S’adjunta pressupost.

S’expliquen les despeses previstes pel 2020 que han estat proposades segons les necessitats actuals que s’ajusten als ingressos previstos, que són similars als del 2019.

Es comenta que les despeses de llicencies, assegurances de rocòdrom, la quota de la federació, l’assegurança de responsabilitat civil i les factures d’autocars, són despeses fixes anuals, d’aproximadament 31.000€. La resta de despeses previstes fins a cobrir els ingressos, 11.000€, es reparteixen entre les diferents seccions, les despeses de funcionament del centre (administració, informàtica, manteniment del local, compra de material) i el sopar del dia del soci.

Es proposa una modificació en les despeses previstes a la secció d’escalada i rocòdrom de traspassar 500€ a la partida de material en cas que sigui necessari per que no tenen previst ampliar rocòdrom aquest any; només es faran tasques de manteniment i neteja i es planificarà l’ampliació de cares al 2021.

Es comenta que s’ha hagut d’afegir la partida de “reunions vegueria”, de 500€, per que periòdicament pertoca al centre encarregar-se d’organitzar la reunió mensual que inclou un sopar pels assistents.

S’aprova el pressupost pel 2020. 

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2019

La tresorera Núria Parés presenta el resum d’activitats de l’any 2019 que és àmpliament comentat pels socis presents. S’adjunta.

S’agraeix la col·laboració dels socis i als organitzadors de les sortides de la junta, tant en la participació a les sortides matinals de senderisme o de muntanya, com en activitats i actes cultuals, i la organització del sopar del dia del soci que manté cada any el nombre de participants a 120.

En Robert Roca, com a vocal de material, explica les cessions de material que fa el centre als socis. En referència a la biblioteca ha baixat moltíssim el nombre de cessions pel canvi d’hàbits de la gent, i es planteja si cal continuar amb la subscripció a les revistes. 

Per finalitzar, la tresorera exposa dades sobre els socis i es conclou que el nombre de socis es manté a 600 de manera que es compensa el nombre de socis que es donen d’alta amb els que es donen de baixa anualment.

Quan s’exposa el nombre de socis de Santa Coloma en front els d’altres municipis,  sorgeix una pregunta dels socis: en Jesús demana que seria interessant saber d’on són els socis que venen a les sortides. S’estudiarà si es pot analitzar aquesta dada.

S’aprova la Memòria d’activitats 2019.

4. Presentació de propostes d’activitats per l’any 2020

En Robert Roca, vocal de Muntanya i de Material, presenta el calendari d’activitats proposat pel 2020 que consta de 26 sortides.

De les matinals de senderisme s’explica que es faran les 3 etapes que queden pendents del GR2 i desprès es seguirà amb un altre GR per etapes encara sense definir.

S’expliquen totes les sortides de Muntanya i la proposta de la secció familiar de fer tres sortides conjuntament amb altres seccions.

En Robert Roca i en Fran de Tierra presenten les sortides i activitats que es faran en motiu dels 25 anys de la Ruta d’en Serrallonga: la conferència presentació al maig, la 25a ruta amb sopar al juny, la sortida de “la Fugida” al juliol, i la sortida de “la Captura” a l’octubre. Es demana assistència i col·laboració per la presentació/conferència que constarà de: les persones més implicades a la ruta, els llocs més emblemàtics de les rutes realitzades i la presentació de les rutes d’aquest any.

Es socis mostren la seva conformitat a les propostes efectuades i sorgeixen noves propostes:

En Ricard Gironès i en Pau Benítez com a representants del rocòdrom i de la secció d’escalada, proposen repetir el Ralli d’escalada al mes de maig, que enguany es faria a Solius. Volen incentivar l’assistència de participants amb més durada i incentius.

En Ricard Dilmé proposa realitzar una sortida que sigui caminada amb conferència inclosa: les Rutes dels Pioners. Sortides pels indrets on els pioners de la muntanya de les nostres terres feien a principis de segle.  Proposa fer una sortida cada any relacionada amb un personatge pioner.

També proposa incentivar la participació dels nens a les sortides afegint personatges o visites guiades a les sortides.

Es proposa per part de diversos socis que els menors no paguin l’autocar per incentivar que vingui jovent a les matinals. Dos socis però, s’oposen a la proposta i opinen que les matinals no són sortides dirigides a nens o joves, que per això ja hi ha les sortides familiars o l’agrupament escolta.

Vistes les opinions oposades, el president exposa que queda pendent trobar una solució a aquesta proposta i afegeix que és complicat organitzar activitats per a nens. Altres centre contracten monitors però es creu que el centre no pot assumir-ho. En Robert afegeix que també calen voluntaris i gent per organitzar noves activitats. El president aprofita per demanar col·laboració entre els presents.

S’aprova el calendari d’activitats 2020.

5. Convocatòria de les eleccions per la renovació de la Junta Directiva del CEF

El president informa que el mes de març acaben els quatre anys de mandat de l’actual junta i, conforme a la normativa vigent, cal convocar noves eleccions per a renovar la Junta Directiva del Centre Excursionista Farners, d’acord amb el següent calendari:

12/02/20 – Convocatòria eleccions nova Junta.

24/02/20 – Constitució de la Junta Electoral.

Fins al 02/03/20 – Presentació de candidatures.

Fins a l’11/03/20 – Termini per presentar reclamacions.

(Si en aquesta data, es dóna el cas que només hi ha una llista, s’atura el procés electoral i queda automàticament nomenada com a nova Junta Directiva del Centre.)

23/03/20 – Eleccions

El president informa dels membres que es proposa que formin part de la nova Junta:

President – Pau Pares

Secretari – Ricard Dilmé

Tresorera – Núria Parés

Vocals Vicepresidents – Robert Roca i José Manuel Expósito

Vocals – Francisco de Tierra, Mònica Expósito, Albert Bayés, Joan Baptista Ferrà, Josep Tarrés.

Encarregats del rocòdrom - Pau Benítez, Àlex Martin i Ricard Gironès.

Representants de la Vegueria – Josep Artigas, Jaume Oliveras i Toni Tomàs.

Així, es donen de baixa el secretari actual l’Ignasi de Bolòs, en Carles Figueres, l’Aina Llort i la Fanny Expósito; i s’incorporen a la nova Junta en Ricard Dilmé i la Mònica Expósito.

6. Torn obert de paraules

El president explica la problemàtica de les llicències temporals tant econòmica com organitzativa. Es un problema pel cost que suposa per exemple a una família de quatre persones quan venen a una sortida familiar, i també es una problema la forma de demanar-les i pagar-les que s’ha de fer el mateix dia de la sortida, amb totes les dades dels participants, i no és pràctic.

S’informa que hi ha asseguradores que ofereixen les cobertures d’assegurança per sortides concretes, com les populars, per un total de participants, més econòmic, i no cal entrar un a un.  S’està estudiant per adequar-ho a les sortides.

Es finalitza l’assemblea agraint l’assistència i la participació de tots els presents.

La reunió conclou a les 23:17 h.


Acta amb annexos (1Mb)
Foto assemblea
Foto assemblea
Foto assemblea 2
Foto assemblea 2
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa oloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2020