Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
202120202019201820172017201620152014201320122011201020092008
2007
20062005
Assemblea del 2007
Data
23 de Febrer de 2007
Lloc
Local del Centre
Hora
22 h
Assistents
21 socis

El president ha excusat la seva absència i per tant obre l’assemblea el vice-president que, agraint l’assistència als presents, dona la paraula al secretari per tal que doni pas a l’ordre del dia.

 

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2006

El Tresorer presenta el full resum amb un saldo final de 1.044,16 €. S’adjunta.
Explica les despeses corresponents a les adquisicions de material de cada Secció. Destaca els ingressos de la Ruta d’en Serrallonga, fruit de les vendes de samarretes i els de la Fira de la Ratafia, fruit de les vendes dels gots oficials de la festa, de ampolles de ratafia i de llibres.
Comenta que hi ha la partida “Fons expedicions centre” que, donat que no hi ha hagut ressò a la proposta, els propis promotors han demanat que s’anul·li i per tant es reserva per la actuació alternativa que es decideixi.
S’aprova per unanimitat.

Estat de comptes 2006
SALDO INICIAL 1/1/06 - 1.528,63 euros INGRESSOS : Quotes socis - 3.330,00 Cobrament llicències FEEC - 12.555,10 

SALDO INICIAL 1/1/06 - 1.528,63 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 3.330,00
 • Cobrament llicències FEEC - 12.555,10 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 1.800,00 
 • Ajuts FEEC - 416,30 
 • Ajuda Caixa Girona - 250,00 
 • Ingressos ruta Serrallonga - 1.366,00 
 • Ingressos fira ratafia - 2.129,00 
 • Cobrament rebuts impagats - 1.125,30 
 • Ingressos varis - 785,70 
 • Interessos compte caixa - 0,37

  Total ingressos - 23.757,77 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències FEEC - 12.472,80
 • Quota FEEC - 330,00 
 • Assegurança Centre - 286,98 
 • Despeses ruta Serrallonga - 1.133,36 
 • Despeses fira ratafia - 1.380,40 
 • Despeses sortides i conferències - 744,88 
 • Despeses local social - 127,37 
 • Compra material muntanyisme i escalada - 171,68 
 • Compra material senderisme - 247,97 
 • Compra llibres i revistes - 463,24 
 • Compra bastons FEEC - 578,00 
 • Compra 4 transceptors radio - 460,00 
 • Compra 2 GPS - 878,81 
 • Creació nou web - 1.307,17 
 • Fons expedicions centre - 1.000,00 
 • Correu i fulls informatius - 1.179,76 
 • Rebuts impagats - 1.343,50 
 • Comissions bancàries - 136,32

  Total pagaments - 24.242,24 euros

SALDO FINAL 31/12/06 - 1.044,16 euros


Santa Coloma de Farners, 31 de desembre de 2006

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2007

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 844,16 €. S’adjunta.
Es comenten els següents punts:
-3.1. Pàgina web: Es fa especial felicitació als socis que han participat en l’elaboració d’aquesta pagina que ja està en ple funcionament, així com al soci Toni Garrido que havia fet la pagina predecessora, llavor de la present. Convindrà fer-hi ajustos i per tant convé preveure una partida econòmica. Desprès de varies intervencions sobre com planificar les modificacions, si a mesura que es vagin plantejant o be un cop l’any, es concreta que cal que una Comissió de seguiment del funcionament de la pagina agrupi les propostes i quan ella decideixi es portin a terme els canvis. Formaran la Comissió els socis Joan Ferrà, Toni Garrido i Pau Parés. Es comenta, entre d’altres, el tema fotos i com agrupar-les. També el tema enllaços amb altres pagines web.
Es concreta, també, que es farà una convocatòria a tots els socis per una sessió pràctica de operar a la pagina.
També es demanarà a l’Ajuntament que proveeixi al Centre amb una connexió a Internet.
-3.2. Projector. Serà per a les conferències. Es un mitjà molt utilitzat. Es comenta que cada cop serà més difícil trobar projectors de lloguer i que, donada la varietat d’equips que ja hi ha al mercat, amb la baixada corresponent de preus, i l’ús que se’n fa, ja convé que el centre en tingui un.
-3.3. Revista. Segons ha informat a la Junta el soci encarregat d’aquesta iniciativa, no es disposa de material per editar un nou numero. Es fa la proposta que sigui una memòria anual del Centre, i que cada secció prepari un memòria de les activitats de l’any. Es considera interessant la proposta, sense que aquest fet impedeixi publicar-hi altres articles, si es creu convenient, i s’aprova.
-3.4. Material. Es demana que es compri més material del considerat de temporada de gel i de neu. El problema és la gran demanda de grampons, raquetes, dissipadors, entre d’altres.
Donat el bon seguiment i la bona gestió que es fa del préstec de material, tal com es va aprovar a l’assemblea de l’any passat, s’aprova que es compri més material en base al criteri dels socis Salvador Climent i J. Antoni Jimenez Santamaria que porten aquesta gestió.
Amb referència al tema material es continua descartant el cobrament de una fiança per el material deixat. Segons es vagui veient com evoluciona la gestió d’aquest tema, es tornarà a plantejar aquesta opció.
-.S’aprova el pressupost per assentiment.

Pressupost 2007
SALDO INICIAL 1/1/07 - 1.044,16 euros INGRESSOS : Quotes socis - 4.000,00 Cobrament llicències FEEC - 15.000,00 

SALDO INICIAL 1/1/07 - 1.044,16 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 4.000,00
 • Cobrament llicències FEEC - 15.000,00 
 • Subvenció ajuntament Santa Coloma - 1.800,00 
 • Ingressos varis - 4.200,00

  Total ingressos - 25.000,00 euros


PAGAMENTS :

 • Pagament llicències FEEC - 15.000,00
 • Quota FEEC - 400,00 
 • Assegurança Centre - 400,00 
 • Compra material muntanyisme - 1.000,00 
 • Compra material escalada - 600,00 
 • Compra material espeleologia - 600,00 
 • Compra material ornitologia - 100,00 
 • Compra material curses orientació - 100,00 
 • Compra llibres i revistes - 1.000,00 
 • Compra projector - 1.000,00 
 • Despeses sortides i conferències - 600,00 
 • Despeses manteniment GR 178 - 300,00 
 • Despeses manteniment local social - 500,00 
 • Despeses manteniment pàgina web - 800,00 
 • Revista centre - 600,00 
 • Correu i fulls informatius - 1.000,00 
 • Despeses vàries - 1.000,00 
 • Comissions bancàries - 200,00

  Total pagaments - 25.200,00 euros


SALDO FINAL 31/12/07 - 844,16 euros


Santa Coloma de Farners, 1 de gener de 2007

3. Resum de les activitats del Centre, de l’any 2006

S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El secretari es compromet a concretar per escrit el criteris amb el que es fan les estadístiques.
El secretari destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.

Resum d’activitats de l’any 2006
En el Centre s’ha deixat constància de 29 fitxes explicatives de sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i en algun

En el Centre s’ha deixat constància de 29 fitxes explicatives de sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i en alguns casos amb plànols dels recorreguts elaborats sobre el terreny.
Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:
- escalada 5
- muntanyisme 22
- espeleologia 2
- ornitològiques 0
En les sortides han participat un total de 507 persones, i si descomptem les sortides multitudinàries de la Ruta d’en Serrallonga (100), la del Dia del Centre (25), la de Mans Unides (55) i la de la Ruta de les Ermites (80), queda en 247 persones, la qual cosa dóna un mitjana de 8,5 persones per sortida, amb un màxim de 70 persones.
Les sortides de muntanyisme-escalada-espeleologia-ornitologia, han estat a :
Montseny 3
Guilleries 6
Collsacabra 2
La Noguera 2
Montserrat 1
Alps 1
Pirineus 8
Prepirineus 4
Serralada prelitoral 1
Garrotxa 1
Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 81 fitxes de sortides, on distingim:
- material d’escalada, espeleologia: 12
- material per neu - gel /acampada/muntanyisme/ornitologia: 45
- llibres i revistes, mapes - guies: 24
havent quedat anotat l’ús de 144 estris, llibres i mapes.
- El Full informatiu està al número 19.
- No s’ha publicat cap nou número de la revista del C.E.F. per manca de material escrit. Es pensa reorientar la revista.
- S’edita, en format digital i per iniciativa, entre d’altres, d’un grup de socis, un Butlletí Naturalista de la Selva, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, que té l’origen en el full d’ornitologia, i que es tramet per correu electrònic als socis que ho demanen. S’ha editat el número 65, del 5è. any . La adreça electrònica és alfonsdg@gmail.com.
- S’han fet 27 activitats programades, distingint:
- Culturals: 7 conferències i 2 presentacions de llibres.
- Curses d’orientació, 1
- Sortida d’ornitologia, 1
- Sortides de senderisme, 16
- Els dies 3 i 4 de juny es va fer la XIa. Ruta d’en Serrallonga amb la participació de unes 100 persones. La ruta va fer el següent itinerari: Sta. Coloma, Coll de Roscall, Sta. Creu, el Sobirà, Osor, El Coll, Coll de Nafré, el Clascar, El Pasteral. Es va fer, desprès del sopar de bandoler i la conferència “A l’ombra d’en Serrallonga “, a càrrec de Digitàlia audiovisuals.
Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga” en els actes.
- S’ha fet una conferència, durant la Festa Major, a la biblioteca municipal, “Dels cims de les Guilleries al fons de la Mediterrània”, a càrrec de na Neus Fernández del Centre d’Estudis Avançats (CSIC) de Blanes.
- S’ha organitzat la XIa. Ruta de les Ermites, amb l’itinerari Sta. Coloma, Sant Marçal, l’Esparra, Argimón, Farners; una sortida amb l’agrupació Mans Unides i s’ha col·laborat amb el Centre Excursionista de Catalunya en dues sortides a les Guilleries.
- S’ha col·laborat en la XXVa. Festa de la Ratafía, amb la mostra i degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa. També vàrem vendre samarretes del Centre i llibres relacionats amb la nostre activitat.
- El dia 22 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 25 persones; vàrem pujar a Farners seguint una nova ruta, oberta pel Centre, seguint l’antic camí que s’utilitzava antigament per pujar-hi, ressenyat en el llibre “un viatge per les Guilleries “ de Julio Serra, per sobre de can Oliveres, i vàrem esmorzar-hi.
- El 3 de novembre es va organitzar una “Castanyada del Centre”.
- Respecte al G.R.178, Ruta d’en Serrallonga, s’han continuat els treballs del repintat de les senyals.
- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert.
- Finalment informem que dels 218 socis de finals de l’any 2005 i 152 federats, hem passat a 256 socis, dels quals, federats. Hi ha hagut 54 altes i 16 baixes.


El Secretari
Febrer de 2007

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2007

- 5.1. Rocòdrom: Es continua creient convenient l’ampliació. Es comenten diversos aspectes sobre la utilització que se’n fa, molt important S’ha de presentar a l’Ajuntament, un projecte d’ampliació. Es recolza la proposta.
- 5.2. Espeleologia.: Es demana al secretari que tramiti l’adscripció del Centre a la Federació d’espeleologia com es va aprovar l’any passat. S’aprova.
- 5.3. Conferències. Es comenta la conveniència de fer conferències al Centre, per donar-lo a conèixer i per sentit pràctic. S’aprova.
- 5.4. Es manté la proposta del vocal de cultura, en Josep Tarrés, d’un refugi a les Guilleries.
- 5.5. El vocal de cultura també comenta que prepara, amb coordinació amb l’ajuntament, una xerrada- conferència sobre Els maquis a Catalunya, amb l’assistència d’en Ferran Sanchez Agustí, reconegut coneixedor del tema. S’informarà del dia i del format de la trobada.
- 5.6. Escut del Centre. Es recorda aquest tema, que és pendent de la darrera assemblea.
- 5.7. El vocal de conferències, en Joan Ferrà, comenta aspectes del cicle de conferències.
- 5.8. També es comenta que seria convenient que el màxim nombre de socis donin el seu correu electrònic al secretari del Centre per poder establir una via de comunicació ràpida, que a la llarga a de servir per eliminar molta de la correspondència, amb l’estalvi econòmic i de feina que representaria. Adreça bbcreu@menta.net

5. Torn obert de paraules

El tresorer comenta aspectes del pla d’assegurances de la FEEC. Destaca l’elevat nombre de socis amb carnet de federat. També que les assegurances per a menors de 17 anys, l’assumeix el grup Marfre, mentre que el de majors de 18 anys, el Grup Sabadell. Comenta que el carnet de federat categoria infantil, val 3 € i el juvenil, 7 €. Comenta que aquests carnets els abona el Centre, com a mitjà de promoció de les activitats en aquests col·lectius.
S’estableix un animat col·loqui sobre diferents aspectes de l’activitat del Centre.
L’assemblea es va concloure a les 00.30 h.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021